SCHEMAT BLOKOWY

SCHEMAT BLOKOWY (ang. flowchart,block diagram, block scheme, flow diagram)


sieć działań, czyli graficzna reprezentacja procedury lub prgramu sporządzana w celach poglądowych lub jako przedestawienie algorytmu do zapisania w języku programowania. Projektowanie obiektowe unowocześnienie schematu blokowego, np. obiektowa motacja OMT lub UMT.


ogólny plan budowy układu elektronicznego sporządzonych za pomocą umownych symboli z zaznaczeniem połączeń i kierunków przepływu informacji.


Przykład prostego algorytmu w postaci schematu blokowego na sumę trzech liczb.


Istnieje kilka podstawowych klocków schematu blokowego:

KLOCKI GRANICZNE


Używany do zakończenia algorytmu (zwykle jeden, można używać kilku - algorytm ma wtedy mniej ścieżek i jest bardziej przejrzysty)


Używany do rozpoczęcia algorytmu(tylko jeden)


KLOCKI WEJŚCIA I WYJŚCIA


Służy do wprowadzania danych(wartości) z zewnątrz


Służy do wyprowadzania danych


KLOCEK WYKONAWCZY


W tym klocku można umieszczać jedną lub kilka instrukcji. Korzysta się z instrukcji przypisania(:=) i operatorów arytmetycznych(+; -; *; /; ^)


KLOCEK WARUNKOWY


Klocek ten ma jedno wejście i dwa wyjścia. Pytamy np. czy lewa strona jest równa prawej(a=b). Otrzymujemy odpowiedź TAK lub NIE i wychodzimy jednym z wyjść. Nie ma znaczenia po której stronie jast znak Tak lub Nie. W klocku warunkowym umieszcza sie tylko jedno wyrażenie logiczne. Wyrażenie logiczne budujemy za pomocą operatora logicznego, inaczej znaku relacji(=; <; >; <=; >=; <>)


Etapy rozwiązywania problemów:


1. Sformułowanie zadania


2. Określenie danych wejściowych

3. Określenie celu, czyli wyniku

4. Poszukiwanie metody rozwiązania, czyli algorytmu

5. Przedstawienie algorytmu w postaci:

- opisu słownego

- listy kroków

- schematu blokowego

- jednego z języków programowania

6. Analiza poprawności rozwiązania

7. Testowanie rozwiązania dla różnych danych - ocena efektywności przyjętej metody


ALGORYTM OPISANY OBRAZKAMI

- występuje szeroko w instrukcjach opisujących sposób montażu zabawek dla dzieci (np. klocki LEGO), modeli do sklejania, instrukcjach obsługi(np. telewizora, magnetowidu, lodówki)
ALGORYTM OPISANY SŁOWNIE

- występuje we wszystkich instrukcjach obsługi, sprzętu domowego, aparatury naukowej, na lekcjach wielu przedmiotów w postaci opisu doświadczenia i oczywiście w informatyce jako element poprzedzający właściwe programowanieALGORYTM OPISANY SCHEMATEM BLOKOWYM

- występuje głównie w nauczaniu elementów informatyki i służy do graficznego prezentowania i rozwiązywania problemu, powinien być poprzedzony opisem słownymALGORYTM OPISANY JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA

- (program) występuje w nauczaniu programowania w wybranym języku programowania, powinien być poprzedzony opisem słownym i schematem blokowym


Schemat blokowy stanowi doskonałą bazę do stworzenie programu, w łatwy do zrozumienia sposób może powstać taki schemat. Graficznie ukazuje to co w programie jest najważniejsze, pokazuje zależności między kolejnymi poleceniami.

BIBLIOGRAFIA:

"Informatyka. Podstawowe tematy nie tylko dla gimnazjum" - Grażyna Koba
"Słownik encyklopedyczny - informatyka" Wydawnictwa Europa.Zdzisław PłoskiPrinted by Katarzyna Parkoła


Powrot do: działu informatyka     Powrot do poprzednio ogl±danego miejsca     Powrót do strony domowej ZSO nr 4 w Poznaniu